Navigace

Obsah

 

 

Vzhledem k čerpání dovolené ve dnech 15.9. - 20.9.2021 nebude hospodářka přítomna.

________________________________________________________________________________________________

 

      Pozvánka

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Starosta obce Skaštice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

 

konkursní řízení

na vedoucí pracovní místo

 

ředitele / ředitelky

 

příspěvkové organizace

Mateřské školy Skaštice, okres Kroměříž

se sídlem Skaštice 32, 767 01 Kroměříž

 

Požadavky:

 

- splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb.,    o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 

- formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo

- jméno a příjmení uchazeče včetně titulu

- datum narození uchazeče

- místo trvalého pobytu uchazeče

- korespondenční adresa uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu)

 

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 

- doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek k diplomu, poznámka: u mateřské školy popřípadě vysvědčení o maturitní zkoušce)

- doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení   zaměstnavatelů)

- strukturovaný profesní životopis

- koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4)

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců)

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky 3. 1. 2022

Písemnou přihlášku výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do 30. 9. 2021

Na adresu: Obecní úřad Skaštice, Skaštice 113, 767 01 Kroměříž

 

Obálku označte slovy: KONKURSNÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT

________________________________________________________________________________________________________________________

Informace k dovozu obědů

Od 1. září 2020 bude do naší obce dovážet obědy firma DOOT Hulín

 

cena 1 oběda je Kč 75,--

  • výběr ze 4 jídel 
  • vždy v pondělí dodají jídelníček na další týden, každý si zaškrtne vybrané jídlo (není nutné brát každý den, 5 dnů v týdnu)  a nejpozději do pátku odevzdá řidiči nebo přiloží k jídlonosiči
  • po skončení měsíce dostanou strávníci vyúčtování
  • platbu lze provést na účet nebo v hotovosti předat řidiči

Jídlonosiče budou uloženy ve venkovní skříni u Obecního úřadu, jako doposud.

________________________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo Veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy, kterou stanovuje vlastníkům lesa povinnosti spojené s těžbou a zalesňováním.

 

Celý text ZDE

_____________________________________________________________________________________________________________

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací

 

V souladu s ust. § 65  zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí zveřejňujeme seznam nemovitých věcí nacházejících se v katastrálním území Skaštice, u nichž jsou eidované subjekty s nedostatenou identifikací.

K nahlédnutí dopis

K nahlédnutí seznam

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Sběr jedlých olejů a tuků

Oznamujeme, že v obci byly umístěny 2 sběrné nádoby na ukládání použitých jedlých olejů a tuků..

Najdete je na stanovištích tříděného odpadu za Renokovem a na křižovatce u zrcadla.

Do těchto nádob vhazujte použitý olej v pevně uzavřených PET lahvích, aby nedošlo k vylití obsahu. Nepatří sem motorové a jiné oleje.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aktuality

13.09.2021 - 30.09.2021

Pozvánka na 15 zasedání Zastupitelstva

Detail Úřední deska

07.09.2021 - 31.12.2023

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací k 1.8.2021

Detail Úřední deska

16.08.2021 - 10.10.2021

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Detail Úřední deska

16.08.2021 - 10.10.2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Detail Úřední deska