Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická) BOZP (listinně) Evidence obyvatel (listinná, elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická) Volební agenda Vidimace a legalizace (listinná) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady, stočné (listinná, elektronická) Kupní, prodejní, nájemní, obchodní smlouvy (listinná) Hřbitovní poplatky a nájmy hrobů (listinná) Podněty k územnímu plánu (listinná) Běžná e-mailová komunikace (elektronicky) Poštovní deník, spisová služba (elektronická i listinná) Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně) Přidělení čísla popisného (listinná) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy ze zastupitelstva, výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinně a elektronicky) Seznam domů s jménem vlastníka (listinně) Ředitel školy (listinná) Významná jubilea (lstinně) Exekuce (listinná) Střet zájmů Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky) Účetnictví (listinná, elektronicky) Evidence stížností občanů a petic
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv Evidence hřitovních poplatků a správa hřbitovních míst Zpracování územního plánu Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Stavební řízení Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na desce Vedení agendy zastupitelstva a výborů Vedení seznamu čtenářů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubilantů Informační povinnost Evidence ke střetu zájmů Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Vedení účetnictví Evidence stížností občanů a petic
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a cizinci Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané Nájemcí hřbitovních míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Občané Občané Občané Občané obce Občané Občané Občané Občané obce Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Vlastníci nemovitostí Ředitel školy Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Občané obce nebo majitelé nemovitostí Starosta, místostarosta Plátci a příjemci Plátci a příjemci Osoby vyjadřující stížnosti správci
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, datum narození, podpisy jmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště Jmenné, adresnné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpis Jmenné Jmenné, adresnné, č. nemovitosti, počet psů Jmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, identifikace nemovitosti apod., podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, výměra Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV E-mailové adresy, jména, kontakty, adresnné, dokumenty Jmenné, adresnné, věc Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jmenné 0 Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna Jmenné, stáří, datum úmrtí, datum pohřbu Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti Jmenné, adresné, majetkové údaje Jmenné, adresní Jmenné, adresní Jmenné, adresní, identifikační
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad určení zaměstnanci Finanční úřad, soudy, policie apod. určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci, Katastr nemovitostí určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci, Stavební orgány určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci, dotazovaný orgán či subjekt Dotazovaným orgánům určení zaměstnanci, veřejnost určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 50 let 5 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 10 let 10 let (poté archiv) 5 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 5 let 10 let (po ukončení platnosti) 5 let 5 let 5 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let  5 let 1 rok 10 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy) 1 rok  1 rok 5 let 5 let 10 let 5 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c e c e e c c c c c c c c c e c c 0 c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů; zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec. zast.; zák. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu; vyhl. 233/2000 Sb., vyhl. Č. 59/2002 Sb., vyhl. Č. 152/2000 Sb. zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obce zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích; zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon zák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní zákony zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a další zák. č. 500/2004 Sb., správní řád; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zák. vyhl. č. 357/2013 Sb.,katastrální vyhláška; zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon zákon č. 128/2000 Sb., o obcích zák. 120/2001 Sb., exekuční řád zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X ROB, Evidence obyvatel Evidence obyvatel Evidence obyvatel X Evidence obyvatel Evidence obyvatel X X X X X X X X X X X X X X X X Evidence obyvatel X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE